switch9’s blog

地球のみなさん、こんにちは

電験三種 受験勉強日誌 Day 12

今日から磁気。

 

磁気のクーロンの法則 : F=1/4πμ * m1m2/r^2 [N]

磁界の強さ : H=1/4πμ0 * m/μsr^2 [A/m]

磁極に働く力 : F=mH [N]

磁力線の数 : m/μ [本]

磁束密度 : B=μH [T]

 

アンペアの右ねじの法則

アンペアの周回路の法則 : Hl=I [A/m]

無限長ソレノイドの磁界の強さ : H=nI [A/m]

環状ソレノイドの磁界の強さ : H=NI/2πr [A/m]

 

(ためいき…

 

電験三種 やさしく学ぶ理論 (LICENCE BOOKS)

電験三種 やさしく学ぶ理論 (LICENCE BOOKS)